Det har tagits markprover i flera omgångar på Kopparhögarna. Men ännu är kommunen inte nöjd med underlaget - fler prover ska tas för att se var föroreningarna är värst och var det behövs åtgärd.

Det har tagits markprover i flera omgångar på Kopparhögarna. Men ännu är kommunen inte nöjd med underlaget - fler prover ska tas för att se var föroreningarna är värst och var det behövs åtgärd. Foto: Landskrona stad

Omstritt arrendeavtal på Kopparhögarna kan gå till domstol

Nämnd kan varken godkänna eller underkänna tillägg om uppsägning med kort varsel

LANDSKRONA.

Kolonisterna på Kopparhögarna har fått vänta länge på besked om huruvida marken deras stugor står på, är så förgiftad att de kan tvingas flytta. Ännu finns inget definitivt sådant. Nyligen kom dock ett besked i en anknuten fråga: det verkar inte finnas något som hindrar kommunens tillägg i avtalen om att kunna säga upp kolonister om marken är olämplig. Men det skulle kunna bli rättssak av frågan.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är Arrendenämnden i Malmö, en motsvarighet till hyresnämnden, som prövat de kontrakt som Landskrona stad skickat ut till kolonisterna, när de femåriga arrendeavtalen nu ska förnyas. Det är Landskrona stad som vänt sig till nämnden för att pröva ett tillägg i kontrakten, som ger kommunen rätt att med kort varsel säga upp arrendet om det skulle visa sig att föroreningar i jorden gör det olämpligt att ha koloni där (se faktaruta). Det utan att erbjuda kolonisten som blir av med sin lott en alternativ plats att flytta stugan till, eller en ekonomisk ersättning för en riven stuga.

Kanske inte överraskande väckte det tillägget omedelbart frågor, och protester, hos kolonisterna. En stor del av områdets 530 kolonister har vägrat skriva på det nya avtalet.

Den 11 april lämnade nämnden sitt svar, som på sätt och vis både ger grönt ljus för tillägget i kontraktet - och samtidigt inte. Arrendenämnden kommer nämligen fram till att tillägget i avtalet som Landskrona stad sökt dispens för inte kräver någon sådan från nämnden, eller från någon annan myndighet.

- Nämnden har kommit fram till att den inte är behörig att pröva dispens i den här frågan, förklarar Susanne Björkman Ragnarsson, som är hyresråd och myndighetschef för Arrendenämnden i Malmö.

Det betyder i praktiken att Landskrona stad inte behöver nämndens tillåtelse att göra tillägget i arrendekontrakten. Bakgrunden är att nämnden prövat frågan om vilket slags arrende som kolonisterna egentligen har på Kopparhögarna, så kallat bostadsarrende eller så kallat lägenhetsarrende (se faktaruta)

- Nämnden kan inte meddela dispens om det rör sig om något annat än bostadsarrende, och det finns ingenting som stödjer att det skulle vara bostadsarrenden, säger Susanne Björkman Ragnarsson.

Det kan därför tolkas som att det är fritt fram för kommunen att ha med det omstridda tillägget i kontrakten.

- Åtminstone finns det inget i regelverket som hindrar det, säger Susanne Björkman Ragnarsson.

Men helt definitivt är det inte.

- Det är först om de förändrade villkoren skulle prövas i domstol som man får full klarhet om läget, säger Susanne Björkman Ragnarsson, som berättar att några kolonister redan ringt henne och förhört sig om vad nämndens beslut innebär.

Bostadsarrende och lägenhetsarrende

Arrendenämnden har prövat om arrendena på Kopparhögarna är bostadsarrenden eller lägenhetsarrenden. Så här beskrivs arrendeformerna på arrendenämndens hemsida:

Bostadsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som bostadsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

- Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.

- Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.

- Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är ett annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället.

- Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.

Lägenhetsarrende

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

- Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt.

- En upplåtelse av mark för: parkeringsplats utomhus, kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i, kajplats, lekplats eller upplagsplats.

Det omstridda tillägget

Så här lyder det omstridda tillägget under §3 i de nya arrendekontrakten. Nu när nämnden lämnat besked skrivs det om. Senast den sista maj måste kolonisterna ha undertecknat kontrakten:

”Visar de utredningar som genomförs avseende föroreningar inom området att marken är förorenad på sådant sätt att det inte är lämpligt att upplåta marken för koloniändamål, enligt §2, har jordägaren rätt att under pågående arrendetid återta Arrendestället i förtid. Denna Jordägarens rätt är förbehållen Arrendenämndens godkännande, vilket Jordägaren också ges möjlighet att ansöka om. Skulle Arrendenämnden avvisa eller avslå Jordägarens ansökan ska detta arrendeavtal i sin helhet vara ogiltigt.”

Publicerad 15 May 2019 13:30