Ett fåtal mårdhundar har släppts i södra och mellersta Sverige för att kartlägga om djuren finns i naturen.

Ett fåtal mårdhundar har släppts i södra och mellersta Sverige för att kartlägga om djuren finns i naturen. Foto Mårdhundsprojektet

Därför släpps den fruktade mårdhunden ut i södra Sverige

Samtliga tips som hittills inkommit har varit andra djur

SÖDRA SVERIGE. Trots att man aktivt arbetar för att utrota invasiva arter som fått fäste i Sverige, väljer man nu att släppa ut ett antal exemplar av den fruktade mårdhunden i södra Sverige. Syftet är att testa om de tusentals viltkameror som finns runt om i landet utgör ett effektivt skydd.

Genom att släppa ut ett fåtal, kastrerade, avmaskade och gps-försedda mårdhundar i södra Sverige hoppas det nationella mårdhundsprojektet få svar på om det finns några viltlevande individer i området.

Varje år får Naturvårdsverket nämligen in tips och observationer om just mårdhund i området, men hittills har inget exemplar konstaterats söder om Mjällom i Västernorrland.

– När det gäller eventuella förekomster av mårdhund i Syd- och Mellansverige känner vi oss i dagsläget trygga i att en mårdhund inte kan röra sig genom de södra delarna av landet utan att bli fångad på bild av någon av de cirka 100 000 viltkameror som sitter utsatta i naturen, främst i områden med vildsvin. Mårdhundarna lockas nämligen av fodret på vildsvinsåtlarna, säger P-A Åhlén för Svenska Jägareförbundets Mårdhundsprojekt i ett pressmeddelande.

Nu vill man dock försäkra sig om att mårdhundarna, om de finns i området, faktiskt fastnar på bild. Mårdhundarna som nu släpps ut ska testa om Sveriges jägarkårs privata viltkameror utgör ett effektivt övervakningssystem för invasiva främmande arter. Exakt var man släpper ut djuren vill man dock inte gå närmare in på.

Av de tips som hittills inkommit från de södra delarna av landet har det hittills handlat om grävlingar, vildvuxna tamkatter och rävar med ovanligt färgmönster.

Alla som tror sig se en mårdhund på sina kameror uppmanas att skicka in sina bilder till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Mårdhund

...är ett hunddjur som ännu är sällsynt i Sverige. Mårdhunden har kommit till Sverige via Finland, dit mårdhunden invandrat från Ryssland.

Mårdhunden är en så kallad invasiv art, en art som sprider sig från sitt ursprungliga område till nya områden där den inte har några naturliga fiender. I den nya livsmiljön kan de snabbt etablera sig och bilda stora populationer. Mårdhunden äter stora mängder bytesdjur som fåglar och groddjur. I områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Publicerad 20 June 2019 10:34