Nu har miljönämnden med Lilian Håkansson (MP) som ordförande sagt sitt om planen för att avveckla ett 50-tal kolonilotter på Kopparhögarna med arsenik i jorden. Stadsbyggnadsförvaltningens plan godkänns i stort, men de drabbade lotterna måste vara tömda senast årsskiftet 2021/2022 har nämnden beslutat.

Nu har miljönämnden med Lilian Håkansson (MP) som ordförande sagt sitt om planen för att avveckla ett 50-tal kolonilotter på Kopparhögarna med arsenik i jorden. Stadsbyggnadsförvaltningens plan godkänns i stort, men de drabbade lotterna måste vara tömda senast årsskiftet 2021/2022 har nämnden beslutat. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Kopparhögarna: halva tiden att lämna giftiga kolonilotter

Beslut i miljönämnden ger kortare tid för flytt

LANDSKRONA. Fram till mars 2024 skulle drabbade kolonister på Kopparhögarna ha på sig att lämna sina lotter med arsenik i marken. Det enligt ett tidigare beslut i stadsbyggnadsnämnden. Men det är för lång tid att fortsätta använda marken menar miljönämnden – som har sista ordet. Nu får kolonisterna istället två år på sig att lämna.

Av
Per Eeg-Olofsson

I början av juni 2018 gick giftlarmet: det finns förhöjda halter av arsenik i jorden på delar av Kopparhögarnas koloniområde. I november i år kunde stadsbyggnadsnämnden ge besked om vad som händer med de arsenikdrabbade delarna, efter nästan ett och ett halvt års väntan med oro och upprörda känslor hos kolonisterna.

Med ett flertal undersökningar av föroreningarna i jorden i ryggen, för att bestämma mängd och utbredning av föroreningarna, tog då stadsbyggnadsnämnden beslut om en avvecklingsplan för de lotter i norra, mittersta delen av området som bedöms så förorenade att de måste stängas. 51 eller 69 lotter föreslogs stängas, beroende på var man drar gränsen för området som är för förorenat, alltså ett större eller lite mindre område.

Men det är miljönämnden som har sista ordet i frågor som gäller markföroreningar och andra miljöfaror. På sitt senaste möte tog nämnden upp miljödelen av den avvecklingsplanen för godkännande.

Då blev det klart att miljönämnden accepterar de högre halten 25 milligram arsenik per kilo torrsubstans. Vilket gör att det blir det mindre av de två föreslagna områdena, med 51 lotter, som drabbas.

– Det kan verka lite inkonsekvent, eftersom vi minskar tidsfristen, men det är få platser där det är över 20 milligram. Och med färre lotter så blir det lättare för stadsbyggnadsförvaltningen att tömma området, säger Lilian Håkansson (MP), som är ordförande i miljönämnden.

Det är dock inte hugget i sten att det blir exakt 51 lotter som stängs.

– Nej, vi väntar på provsvar från några ställen till, så det kan ändras lite, säger Lilian Håkansson.

Det har tagits prover på Kopparhögarna i flera omgångar. Nu efterlyser miljönämnden fler provtagningar norr om Säbybäcken, där det inte är koloniområde.

Det har tagits prover på Kopparhögarna i flera omgångar. Nu efterlyser miljönämnden fler provtagningar norr om Säbybäcken, där det inte är koloniområde. Foto: Landskrona stad/Arkiv

Senast i mitten av mars 2024 ska de berörda kolonisterna ha lämnat sina lotter, det föreslog stadsbyggnadsnämnden i november. Men det är för lång tid menar miljönämnden. Istället för blir sista datum nu 31 december 2021. Två år istället för drygt fyra.

– Vi kunde inte godkänna en så lång tid, säger Lilian Håkansson om den halverade tidsfristen.

– På vissa kolonier är det jättehöga halter av oorganisk arsenik, som är cancerogen. Riskerna är för stora.

Riskerna är för stora.

Dessutom måste stadsbyggnadsförvaltningen, som hyr ut stadens kolonilotter, presentera en ny plan senast den 30 juni nästa år, för hur man ska se till att kolonisterna på de mest nedsmutsade lotterna flyttar först.

Miljönämnden beslutade också att området norr om Säbybäcken, där det inte finns några kolonilotter, måste undersökas närmare. Där har några prover redan tagits, som pekar på att det där finns mycket mer arsenik i marken än på koloniområdet.

– Det är jättehöga värden, där måste man göra något, säger Lilian Håkansson.

– Vi måste får reda på mer om utbredningen så man kan göra en avgränsning.

När de berörda kolonilotterna tömts så ska det sås gräs där har miljönämnden beslutat.

– Gräsrötterna binder jorden så att den inte sprids, säger Lilian Håkansson som hoppas att det blir slutpunkten för ett tråkigt ärende.

– Jag tycker så synd om de kolonisterna som drabbas och måste lämna sina lotter. Jag skulle verkligen önska att man kunde göra på något annat sätt.

Föreslagna ersättningar

Stadsbyggnadsnämnden har förslagit en ersättningsplan för drabbade kolonister. De ska erbjudas en ersättningslott i samma område, plus ett bidrag till flytt av stugan på 15 000 kronor. Den som inte kan eller vill ta en ersättningslott får ersättning för stugan, 75 000 kronor för den som river stugan själv, 50 000 kronor för den som lämnar kvar stugan för kommunen att riva. Den delen av planen har miljönämnden inte haft några synpunkter på, eftersom det inte är en miljö- och hälsofråga.

Publicerad 09 December 2019 17:30