Skåne har blivit tryggare med Alliansen

INSÄNT/SKÅNE. Nyligen presenterades den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 2013. NTU är en brottsoffer- och trygghetsundersökning som genomförs årligen sedan 2006 och på uppdrag av regeringen. NTU bygger på intervjuer med ett stort antal personer i åldern 16-79 år och som är bosatta i Sverige och beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt deras förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

I årets undersökning finns några glädjande nyheter för oss som bor i Skåne. Allt fler människor i vårt län upplever en ökad trygghet och ett stärkt förtroende för rättsväsendet. Sedan 2006 har andelen personer som uppger att de känner mycket stor eller ganska stor otrygghet, eller som inte går ut sena kvällar till följd av sin otrygghet, minskat från 26 till 18 procent i Skåne län. Andelen personer som uppger att de har ett stort förtroende för rättsväsendet har under samma period ökat från 51 till 59 procent. Detta tyder på att Alliansens historiska satsningar på rättsväsendet har gett effekt.

Alliansregeringen har de senaste åren gjort den största trygghetssatsningen i modern tid med kraftiga resurstillskott till polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Poliserna har blivit fler, straffen har skärpts och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet har prioriterats i syfte att förebygga och förhindra grövre brottslighet.

Ett flertal åtgärder har också genomförts för att öka förtroendet för rättsväsendets olika delar. Att allmänheten känner och har förtroende för rättsväsendet är nämligen en förutsättning för att man ska vilja anmäla ett brott eller att våga vittna i en rättegång.

Trots positiva signaler på flera områden i årets undersökning kan vi inte luta oss tillbaka. Det finns fortfarande stora utmaningar att ta tag i och under året kommer vi att arbeta vidare med frågor om rör bl.a. skyddet mot tvångsäktenskap, egenmäktighet med barn, penningtvätt, polisens organisation, vapenlagstiftningen och straffen för dataintrång och mord. Ett intensivt arbete så att vi kan fortsätta att öka tryggheten både i Skåne och i hela Sverige.

Ewa Thalén Finné (M)
Riksdagsledamot i justitieutskottet, Södra Skånes valkrets

Publicerad 21 January 2014 14:10