I väntan på att förhandlingarna ska starta. Mellan tisdag och fredag håller Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt förhandlingar i det långdragna kaolinärendet på Hotel Öresund i Landskrona.

I väntan på att förhandlingarna ska starta. Mellan tisdag och fredag håller Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt förhandlingar i det långdragna kaolinärendet på Hotel Öresund i Landskrona. Foto: Jonas Lundin

Mångåriga kaolinstriden fortsätter i Landskrona

"Svårt att spå utgången"

LANDSKRONA. En kamp mellan lokalbefolkning och miljökämpar å ena sidan och kapitalet å den andra. Så skulle man kunna beskriva den mångåriga kampen om kaolinbrytning på Billinge fälad. Nu har ärendet ånyo nått Mark- och miljööverdomstolen, som denna vecka håller förhandlingar i Landskrona.

Av
Jonas Lundin

I en konferenssal en våning upp på Hotel Öresund håller advokat Anders Linnerborg från Setterwalls Advokatbyrå på att förbereda sig. Han företräder Svenska Kaolin AB och hoppas naturligtvis att företaget ska få miljötillstånd att bryta kaolinet.

– Verksamheten såsom den presenteras nu är så pass bra och ofarlig för miljön att det ska vara möjligt att få tillstånd. Det är vår syn på det. Det har skett väldigt mycket förbättringar. Men det är många motstående intressen och det är domstolen som ska ta ställning till om det här är rimligt eller ej att genomföra, säger han.

Vad är största skillnaden mot förra gången det var uppe i Mark- och miljödomstolen, som höll förhandlingar på Röstånga gästis?

– Vi har sett till att det är väldigt begränsat det som kan komma ut i Rönne å. Vi har en våtmark som vattnet ska gå igenom som kommer att göra att man, både vad gäller partiklar och fosfor, kommer att begränsa detta till nästan ingenting. Det är väldigt stor skillnad, säger han.

Lars Alm, vd för Svenska Kaolin AB (till höger) och advokat Anders Linnerborg är båda försiktigt hoppfulla inför möjligheten att Mark- och miljööverdomstolen ska ge Svenska Kaolin AB miljötillstånd att bryta kaolin på Billinge fälad.

Lars Alm, vd för Svenska Kaolin AB (till höger) och advokat Anders Linnerborg är båda försiktigt hoppfulla inför möjligheten att Mark- och miljööverdomstolen ska ge Svenska Kaolin AB miljötillstånd att bryta kaolin på Billinge fälad. Foto: Jonas Lundin

Utanför konferenssalen börjar folk samlas. En av dem är Per Eckersten, sakägare som bor mellan Billinge och Röstånga och som kämpat mot planerna på kaolinbrytning i många år. Han är förhoppningsfull, även om han också uttrycker ett visst mått av osäkerhet.

– Det är svårt att spå utgången. Anledningen till att det är svårt att spå utgången är att Svea hovrätt tar upp fallet igen trots att alla myndigheter har goda skäl att vara emot. Trots det så tar de processen vidare. Det gör det svårbedömt, säger han.

Kan man se kaolinstriden som en kamp mellan lokalbefolkning och miljökämpar å ena sidan och kapitalet å den andra?

– Du har miljökämparna och sakägarna, men du har ju hela myndighetssverige som är emot. Det är kommunerna, Naturvårdsverket, länsstyrelsen och intresseorganisationer som sportfiskeförbundet som kommer medverka. Vi har ett kompakt motstånd på goda grunder från alla myndigheter. För mig som vanlig medborgare så är det svårt att förstå att, med alla sakkunniga myndigheter, säga att det här ska vi ha, att lagstiftningen skulle kunna godkänna det, säger han.

I vimlet dyker en man i kritstrecksrandig kostym upp. Det är Lars Alm, vd för Svenska Kaolin AB.

– Vi är försiktigt positiva, säger han om företagets chanser att få miljöstånd för att bryta kaolin på Billinge fälad.

Söker ni miljötillstånd enbart för att kunna sälja rättigheterna att få bryta kaolin vidare?

– Det finns inget beslut om det. Vi har hållit på med det här i över 20 år. Vi får se när vi får tillståndet hur vi går vidare sedan. Då får vi utvärdera nästa fas.

Rättegången röner också ett visst akademiskt intresse.

– Vi är här för att se hur det går till, lära oss, säger Jessica Wåhlstedt, en av en handfull studenter på plats från miljö- och hälsoskyddutbildningen på Lunds Universitet.

– När man arbetar som inspektör så hamnar man ibland i sådana fall, så det är bra att ha lite erfarenhet rent praktiskt, säger Ludvig Ogenblad.

TIDSLINJE: Kaolin-frågan år för år

1982.

Nämnden för Statens gruvegendomar hittar kaolinfyndigheten vid Billinge fälad.

1993.

Företaget Wermlands guldbrytning ansöker om en brytningskoncession som beviljas av regeringen 1998.

2000.

Företaget Tricorona Mineral, f.d. Wermlands guldbrytning, ansöker om miljöprövning av brytningstillstånd.

2001.

Miljödomstolen avslår Tricoronas ansökan, företaget överklagar beslutet till Miljööverdomstolen.

2002.

Också Miljööverdomstolen avslår ansökan om brytningstillstånd.

2007.

Svenska Kaolin AB gör en ny ansökan om miljötillstånd för brytningen, denna gång enligt den förändrade Miljöbalken. Även denna går till miljödomstolen som hänskjuter ärendet till länsstyrelsen vilken säger nej. När Svenska Kaolin AB överklagar beslutet till Miljööverdomstolen så tar den inte ställning i ärendet utan konstaterar bara i december 2011 att miljödomstolen gjorde fel som skickade vidare ärendet till länsstyrelsen och river upp besluten.

Mars 2013.

Svenska Kaolin AB lämnar in en skadeståndsansökan till staten på två miljoner på grund av rättegångsfel. Denna avslås senare av Justitiekanslern (JK).

Mars 2014.

Företaget lämnar in en ny, omarbetad ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Huvudförhandling skedde den 31 maj 2016, men Mark- och miljödomstolen gav Svenska Kaolin möjlighet att ytterligare komplettera ansökan.

Augusti 2017. I slutet av augusti fortsätter förhandlingarna på gästis i Röstånga.

Oktober 2017. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt säger nej till Svenska kaolins ansökan.

Mars 2018. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beviljar Svenska kaolin prövningstillstånd.

Januari 2019. Förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt sker på Hotel Öresund i Landskrona.

KAOLIN

…är en finkornig lera som är vit till färgen.

…till största delen består av mineralet kaolinit, som är aluminiumsilikat.

…används för att göra porslin, leran kallas också porslinslera. Leran används också inom pappersindustrin för att göra papper vitt och glatt, men kan ersättas av krita (kalciumkarbonat).

…största fyndigheterna av kaolin finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Iföverken i Bromölla, som bland annat tillverkar sanitetsporslin, använder kaolin. Ursprungligen kom det från egen fyndighet vid Ivösjön, men idag importeras det.

Källa: Wikipedia

Publicerad 29 January 2019 10:50