Det var förra sommaren som larmet gick om att det finns arsenik och bly i marken på Kopparhögarnas koloniområde. Sedan dess har många frågetecken hängt i luften angående områdets framtid.

Det var förra sommaren som larmet gick om att det finns arsenik och bly i marken på Kopparhögarnas koloniområde. Sedan dess har många frågetecken hängt i luften angående områdets framtid. Satellitfoto: Google Maps

Rapport om Kopparhögarna: Små hälsorisker

Frågan om vad som händer med arrendeavtalen återstår

LANDSKRONA. Ja, det finns arsenik i jorden på Kopparhögarnas koloniområde. Men det är inte särskilt farligt vistas där, eller att äta grödor därifrån. Det är några slutsatser i en ny rapport – frågan är om den kan lösa konflikten mellan kommunen och kolonisterna?

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är Arbets- och miljömedicin Syd, en avdelning inom Region Skåne, som på uppdrag av kommunens stadsbyggnadsförvaltning gjort en miljöteknisk bedömning av hälsoriskerna med de förhöjda halterna av arsenik som finns i marken på området.

Att det finns mer arsenik och bly i marken där än normalt, upptäcktes i samband med att Sydvatten skulle göra grävarbeten i området. Då gjordes det, enligt rutin, provtagningar på jorden. När de visade på föroreningar gjordes ytterligare provtagningar i området. I början av juni förra året gick kommunen ut med en varning till områdets kolonister: ät inte frukt och grönsaker som odlats direkt på marken.

Sedan dess har nya provtagningar gjorts i flera omgångar, men ett klart besked från kommunen om huruvida det finns några hälsorisker eller inte har dröjt. Och det har gett upphov till en konflikt mellan kommunen, som äger marken, och kolonisterna som arrenderar den.

Nyligen gick nämligen det arrendeavtal som kommunen skrivit med kolonisterna ut, och cirka 190 av de 560 kolonisterna har vägrat skriva på kommunens förslag till ett nytt avtal. Efter protester från kolonisterna har den första versionen av det nya avtalet visserligen skrivits om: i det har kolonisterna 12 månaders uppsägningstid om kommunen beslutar att stänga området på grund av miljögifterna.

Men frågan om kolonisterna får någon ersättning för sina stugor om området stängs, det hänger i luften. I det nya avtalet förbehåller sig kommunen rätten att säga upp arrendet när som helst under den femåriga arrendeperioden, utan att erbjuda annan mark eller ersättning för stugorna.

Kontentan av rapporten från Arbets- och miljömedicin Syd är att det visserligen finns mer arsenik i jorden än det som är Naturvårdsverkets riktvärden för det som kallas ”mindre känslig markanvändning”. Det står att hälsorisker inte kan uteslutas, men att de är små och att det inte finns någon risk med att äta frukt och grönsaker från området. Bara i ett fall ser utredarna risk för akut förgiftning: om små barn äter jord från de allra mest förorenade ställena (se faktaruta).

Små hälsorisker alltså. Men frågan är om det är klart nog besked för att lösa knuten mellan kommunen och kolonisterna? Nu ligger bollen hos kommunens miljöförvaltning som ska ta ställning till rapporten och komma med ett beslut – lämpligt eller inte lämpligt att ha kolonier på området?

- Vi håller på att jobba med rapporten. Vi räknar med att det är färdigt i mitten av nästa vecka, säger miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak.

Vad beslutet kan tänkas bli är han mycket förtegen om.

- Jag kan inte uttala mig mer än så. Detta måste gå via nämnden först.

Räcker underlaget i rapporten för er?

- Det kommer krävas ytterligare undersökningar för att kunna avgränsa de delar av området som kräver någon form av åtgärd – för åtgärder kommer krävas.

Men räcker underlaget för att avgöra om det kan vara kolonier där eller inte?

- I vissa delar. Jag kan inte gå in mer på detaljer, vi är inte där än.

Ny rapport om Kopparhögarna

- Rapporten är gjord av Arbets- och miljömedicin Syd inom Region Skåne.

- Den utgår från jordprov från 23 platser på 12 kolonilotter spridda över området.

- Precis som tidigare provtagningar visar de på förhöjda halter av arsenik i jorden, men något högre.

- Enligt rapporten är det ”obetydlig” risk för hälsopåverkan att äta grödor från området.

- Enligt rapporten så skulle vistelse på området kunna innebära negativa hälsoeffekter – men det är inte säkert, och gäller bara vid en livslång vistelse där.

- Akut påverkan finns det bara risk för i ett fall enligt rapporten: det är om små barn äter jord. Det gäller i så fall barn som har det beteendet och dessutom får i sig jord från de mest förorenade platserna.

Kolonilotter – så funkar det

Med kolonilotter fungerar det (oftast) så att det är kolonisterna själva som äger sina stugor, medan kommunen äger marken de står på. Kolonisterna betalar en årlig avgift (arrende) för att få använda marken. Om arrendeavtalet tas över av någon annan kan stugan stå kvar, men om det sägs upp måste den antingen rivas eller flyttas av kolonisten själv. Och nu är många av områdets kolonister rädda att de kan tvingas riva stugor de lagt mycket pengar på.

Publicerad 20 March 2019 09:00