Både miljöinspektör Ulrika Franzon (till vänster), miljöchefen Jörgen Hanak och nämndsordföranden Lilian Håkansson (MP) är överrens om att det krävs åtgärder om Kopparhögarna ska fortsätta vara ett kolonionråde.

Både miljöinspektör Ulrika Franzon (till vänster), miljöchefen Jörgen Hanak och nämndsordföranden Lilian Håkansson (MP) är överrens om att det krävs åtgärder om Kopparhögarna ska fortsätta vara ett kolonionråde. Foto: Per Eeg-Olofsson

Beslut: Inga kolonier på Kopparhögarna efter 2020 utan sanering

Miljönämnden ställer hårda krav på egna kommunen

LANDSKRONA. Det har skrivits flera rapporter om markföroreningarna på Kopparhögarnas koloniområde. I den senaste sägs hälsoriskerna med arsenikhalterna jorden där vara relativt låga. Men kommunens miljönämnd väljer att vara på den säkra sidan, och förbjuder uthyrning av kolonilotter efter år 2020 - om inte området saneras.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är två rapporter som tjänstemännen på Miljöförvaltningen tittat på när de skrivit det förslag till beslut som antogs av miljönämnden på torsdagens möte. En från Arbets- och Miljömedicin Syd, som Lokaltidningen nyligen skrivit om, och en från konsultfirman Structor. Båda rapporterna pekar på att hälsorisker inte helt kan uteslutas, särskilt på längre sikt för de som ofta vistas på koloniområdet.

- Nämnden var enig. Vi tycker inte att kommunen kan arrendera ut förorenad mark, säger miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP).

- När det finns risker för små barn kunde vi inte ta ett annat beslut.

När det finns risker för små barn kunde vi inte ta ett annat beslut.

Det är Landskrona stad som äger marken som hyrs ut till kolonisterna, och det är stadsbyggnadsförvaltningen som har hand om uthyrning och skötsel av både Kopparhögarna och kommunens andra koloniområden. Med sitt nya beslut ställer miljönämnden tre krav på stadsbyggnadsförvaltningen:

1. Mark på området får inte hyras ut som kolonier efter årsskiftet 2020/2021, OM det inte genomförs åtgärder.

2. För att närmare få reda på var den mest förorenade marken finns måste det göras fler provtagningar. Senast den 31 maj i år ska stadsbyggnadsnämnden redovisa en plan för den provtagningen.

3. Nästa steg är att stadsbyggnadsnämnden senast den 30 september i år ska redovisa en annan plan, nämligen för vilka åtgärder som ska vidtas för att inte mark som är olämplig för kolonier hyrs ut – i praktiken stängning eller sanering.

Dessutom beslutade miljönämnden, som lutar sig mot lagstiftning i Miljöbalken, att de två första punkterna ska gälla även om beslutet skulle bli överklagat, och att det ska skickas ut en informationsfolder till kolonisterna med en rekommendation att inte gräva i jorden.

Detta vet man om föroreningarna

- Det finns halter av arsenik i jorden på Kopparhögarna som är högre än Naturvårdsverkets riktvärden för ”känslig markanvändning”. För mark som ligger under de värdena så finns det inga begränsningar för vad man får göra med marken. På de platser som mest förorenade är det upp till tio gånger högre än riktvärdet.

- Det är jorden i norra och mittersta delen av området som det finns mest arsenik, men fler prover behöver tas för att avgränsa områdena.

- Riskerna med att äta grödor från området är inte högre än från de i butiken.

- Eftersom vattnet på området kommer i kommunal ledning är det ofarligt.

- Den enda risken för akut förgiftning som finns är om ett litet barn äter jord från de allra mest förorenade ställena. Experterna är dock oense om hur stor den risken är.

- För den som ofta och under lång tid vistats på området så kan det inte helt uteslutas att det finns en hälsorisk.

Publicerad 29 March 2019 13:52