Högsta halterna av arsenik i jorden finns i norra och mittersta delen av området visar provtagningen (gult och orange på kartan). Men det 40-tal prover som tagits räcker inte för att avgränsa de mest förorenade delarna av området slår förvaltningen fast.

Högsta halterna av arsenik i jorden finns i norra och mittersta delen av området visar provtagningen (gult och orange på kartan). Men det 40-tal prover som tagits räcker inte för att avgränsa de mest förorenade delarna av området slår förvaltningen fast. Karta: Landskrona stad

Miljöchefen: ”Motsvarar två prover på en fotbollsplan”

Därför krävs ännu fler markprover från Kopparhögarna

LANDSKRONA. Om kommunen ska fortsätta med koloniuthyrning i området är det nödvändigt med marksanering inom delar av området slår miljönämnden fast. Och då krävs det mer provtagning.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det har redan tagits markprover på Kopparhögarna, i två omgångar. Men det räcker inte för att avgränsa de delar som är mest förorenade, menar miljönämnden och mijöförvaltningen.

- Det är ett stort område vi talar om, med många kolonilotter. Proverna som är tagna motsvarar två prover på en yta så stor som en fotbollsplan, säger miljöchefen Jörgen Hanak.

Nu måste stadsbyggnadsförvaltningen ta fram en plan för provtagningen, och så småningom för åtgärder.

- Det är grävsanering vi pratar om, att gräva bort jorden och byta ut den, säger Jörgen Hanak.

Det är grävsanering vi pratar om, att gräva bort jorden och byta ut den.

Vad en sådan sanering skulle kunna kosta vill han inte spekulera i.

- Den frågan ligger ju inte hos oss, utan hos stadsbyggnadsnämnden, säger Jörgen Hanak.

Frågan som nu hänger i luften är om kommunen är beredd att ta kostnaden för saneringen, eller hellre stänger hela eller delar av området.

En annan fråga är varifrån arseniken i jorden kommer. En teori som tidigare framförts är att den hamnat där med utfyllnadsmassor när området anlades i början av 1960-talet. Nu finns det ytterligare en teori.

- Gamla kartor visar att det funnits en mosse på området som ofta översvämmats. Då deponeras det partiklar. När man sedan dikat ut så har det organiska materialet som samlats där brutits ned, men arsenik stannar kvar, berättat Jörgen Hanak.

Att ta reda på källan till arseniken är viktigt menar miljöinspektör Ulrika Franzon, som jobbat med frågan.

- Det är frågan om hur det ser ut på de andra koloniområdena, det är därför vi behöver veta vad källan är. Men det är inte säkert att vi lyckas med det detektivarbetet.

- Det är tyvärr en problembild som vi har i en stad som Landskrona, som har haft mycket tung industri. Markföroreningar kan dyka upp där man minst anar det, säger Jörgen Hanak och ger som exempel den lekplats vid Tegelbruksgatan som 2016 fick stängas för sanering.

Detta vet man om föroreningarna

- Det finns halter av arsenik i jorden på Kopparhögarna som är högre än Naturvårdsverkets riktvärden för ”känslig markanvändning”. För mark som ligger under de värdena så finns det inga begränsningar för vad man får göra med marken. På de platser som mest förorenade är det upp till tio gånger högre än riktvärdet.

- Det är jorden i norra och mittersta delen av området som det finns mest arsenik, men fler prover behöver tas för att avgränsa områdena.

- Riskerna med att äta grödor från området är inte högre än från de i butiken.

- Eftersom vattnet på området kommer i kommunal ledning är det ofarligt.

- Den enda risken för akut förgiftning som finns är om ett litet barn äter jord från de allra mest förorenade ställena. Experterna är dock oense om hur stor den risken är.

- För den som ofta och under lång tid vistats på området så kan det inte helt uteslutas att det finns en hälsorisk.

Publicerad 29 March 2019 13:00