Vad ska hända med Kopparhögarna? Och kommer kolonister kompenseras i fall arrendena sägs upp och de tvingas riva eller flytta sin stuga? Många frågor kvarstår kring Kopparhögarna – nu gör Socialdemokraterna ett inspel i debatten.

Vad ska hända med Kopparhögarna? Och kommer kolonister kompenseras i fall arrendena sägs upp och de tvingas riva eller flytta sin stuga? Många frågor kvarstår kring Kopparhögarna – nu gör Socialdemokraterna ett inspel i debatten. Foto: Landskrona Stad

S om Kopparhögarna: ”En skyldighet att erbjuda alternativ”

Ställer krav på eventuell hjälp med flytt av stugor

LANDSKRONA. Kolonisterna på Kopparhögarnas koloniområde har svävat i ovisshet om sina kolonilotters framtid sedan förra våren då det upptäcktes höga halter av arsenik i marken på området. Nyligen gav miljönämnden sitt besked: inga kolonier på området efter 2020 utan åtgärder. Nu kräver Socialdemokraterna att de erbjuds hjälp om kolonier måste stängas.

Av
Per Eeg-Olofsson

Fortfarande finns det inga solklara besked om Kopparhögarnas framtid. Vad som är klart är att det finns markföroreningar, och att stadens miljönämnd ställt krav på stadsbyggnadsförvaltningen som förvaltar området: vidta åtgärder, annars förbjuds uthyrning till kolonier från årsskiftet 2020/2021.

Dessutom kräver miljönämnden ytterligare provtagningar på området, utöver det 40-tal som redan gjorts, för att säkert fastslå var marken är som mest förorenad.

I våras uppmanade kommunen kolonisterna att, för säkerhets skull, inte äta grödor som odlats direkt i jorden på området. Den rekommendationen är nu hävd, eftersom det i konsultrapporter konstaterats att riskerna med det är försumbara. Men den stora frågan, huruvida kolonisterna kompenseras i fall de skulle behöva lämna sin kolonilott, och riva eller flytta stugan, har inte fått något tydligt svar. En stor del av kolonisterna har vägrat skriva på det nya arrendeavtal som kommunen skickat ut, eftersom de menar att det innebär att kommunen kan säga upp arrendet med kort varsel, utan någon kompensation för de stugor som står på den kommunägda marken. Det nya avtalet är nu uppe som två separata ärenden hos Arrendenämnden, en motsvarighet till Hyresnämnden.

Under torsdagen gjorde oppositionsrådet Fatmir Azemi (S) ett inlägg i debatten om Kopparhögarna. Så här skriver Fatmir Azemi:

”På senare tid har det skrivits en del om Kopparhögarnas koloniförening och det har nu fastslagits enligt miljönämnden att det finns markföroreningar där det finns halter av arsenik. Miljönämnden beslutade därför att förbjuda uthyrning av marken för koloniändamål i dess nuvarande skick efter 2020-12-31.

Vi socialdemokrater ifrågasätter inte miljönämndens undersökning, däremot anser vi att det är Landskrona Stads skyldighet att erbjuda ett rimligt alternativ till kolonisterna, exempelvis ett nytt koloniområde dit kolonisterna kan få hjälp att flytta sina stugor.

En liknande situation hade vi även vid Larvi, när vi byggde Västervångskolan (innan man kom till beslut att bygga skolan var platsen ett koloniområde). Alla kolonister fick efter beslutet att bygga Västervångskolan, hjälp med att flytta sina stugor till annan plats. Det skulle vara orimligt att tvinga bort kolonisterna från Kopparhögarnas koloniområde utan att erbjuda dem en ny plats.

För många är koloniområdet synonymt med familj, glädje och en fin barndom. Vi ska inte glömma att kolonisterna har investerat väldigt mycket i sina kolonier då det är en plats som är betydelsefull för dem.”

Publicerad 18 April 2019 11:30