Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Skulle Svenska kaolin fått tillstånd för sin brytning skulle den ha skett på gränsen till naturreservatet.

Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Skulle Svenska kaolin fått tillstånd för sin brytning skulle den ha skett på gränsen till naturreservatet. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Domstol säger nej till kaolinbrytning

Nu ger Svenska kaolin sannolikt upp

RÖSTÅNGA/BILLINGE. I slutet av januari höll Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt förhandlingar i det långdragna kaolin-ärendet på Hotel Öresund i Landskrona. Nu har domen kommit. Det blev seger för kaolinmotståndarna. Beskedet kan innebära slutpunkten för den segdragna striden kring brytningen nära Röstånga.

Av
Marek Stefaniak Per Eeg-Olofsson Jonas Lundin

Mark- och miljööverdomstolen går på den lägre instansens linje, vilket innebär att Svenska Kaolin AB får avslag på sin tillståndsansökan om att få bryta kaolin på Billinge fälad.

– Det är först och främst inverkan på det så kallade Natura 2000-området Jällabjär och grundvattenförhållandena inom området som riskeras, säger Lars Borg, hovrättsråd och rättens ordförande till Sverige Radio.

Även risken för buller påverkar beslutet.

”Mark- och miljödomstolen har vidare funnit att sökta artskyddsdispenser inte kan ges samt att utsläpp av processavloppsvatten innehållande bl.a. fosfor och halloysit till Rönne å inte kan tillåtas”, står det att läsa i ett pressmeddelande.

Nu ger Svenska Kaolin sannolikt upp.

– Vi får se, men mycket talar för det. Vi kan inte ta det så mycket längre nu, säger företagets vd Lars Alm till TT.

Svalövs kommun hade yrkat på att få 656 750 kronor i ersättning för rättegångskostnader med mera, men får nöja sig med 200 000 kronor.

Därför säger domstolen nej

Mark- och miljööverdomstolen anger flera skäl till att den nu avslår brytningstillstånd. Bland dessa finns:

Bristfällig miljökonsekvensbeskrivning. Framför allt är det påverkan på grundvattennivåerna som domstolen hade velat se närmare utredda. Dock är inte miljökonsekvensbeskrivningen så svag att den hindrar att tillståndet prövas, vilket ju nu gjorts.

Närheten till Natura 2000-område. Alldeles bredvid det tänka brytningsområdet finns området Jällabjär som både är naturreservat och, mer betydelsefullt, Natura 2000-område. Om det finns risk för att ett Natura 2000-område påverkas av en verksamhet, så krävs ett särskilt tillstånd för verksamheten, Natura 2000-tillstånd. Ett sådant får endast ges om det är säkert att inte livsmiljöer i området kan skadas. Det är det inte i det här fallet menar domstolen, framför allt är det ändrade grundvattenförhållanden som kan påverka sällsynta naturtyper som alkärr, stagghedar och fuktängar.

Påverkan på grundvattnet. Det är för stor osäkerhet om hur brytningen skulle påverka grundvattnet, menar domstolen. Både under brytningen och när den upphört. Att bolaget tar på sig att ha ett eget kontrollprogram räcker inte.

Buller. Det skulle visserligen gå att hindra buller i Natura 2000-området Jällabjär, en av Skånes tystaste miljöer, med en ”mycket hög” bullervall, menar domstolen. Men en sådan skulle ta fem månader att bygga, och transporterna till och från brytningen i sig skulle medföra buller.

Utsläpp av fosfor. Svenska kaolin vill släppa ut sitt processvatten från brytning och anrikning i Rönne å. Det skulle innehålla fosfor, och det är redan för mycket fosfor i åvattnet jämfört med miljökvalitetsnormen konstaterar domstolen.

Utsläpp av halloysit. Lermineralet halloysit förekommer ofta uppblandat med kaolin. Det liknar asbest genom att det bildar fiber, som dock är mycket mindre än de i asbest, i nanopartikelstorlek. De kan vara skadliga både för människa och natur. En ny undersökning som lämnats in till domstolen visar att det är mer halloysit i kaolinet än vad man först trott. Svenska kaolin har inte undersökt konsekvenserna av utsläpp tillräckligt, och därför bör en försiktighetsprincip tillämpas menar domstolen.

Publicerad 30 April 2019 14:09