Granbo-området i Teckomatorp där Svalövs kommun vill låta bygga ut, men inte kan på grund av för liten kapacitet i spillvattensystemet.

Granbo-området i Teckomatorp där Svalövs kommun vill låta bygga ut, men inte kan på grund av för liten kapacitet i spillvattensystemet. Karta: Svalövs kommun

Trångt i avloppsrör bromsar utbyggnad i Teckomatorp

Hindrar just nu fler bostäder på Granbo-området

TECKOMATORP. På Granboområdet i Teckomatorp finns det plats för cirka 150 till 200 bostäder. Men förslaget till detaljplan ligger vilande. Detta på grund av att den så kallade ”saftaledningen”, spillvattenledningen till Landskrona, inte räcker till i dagsläget.

Av
Jonas Lundin

Granboområdet i Teckomatorp, det vill säga fastigheten Gissleberga 6:6 med flera, ligger i Teckomatorps södra del. Området har järnvägen till öster och väg 1190 till väster, och ligger precis bredvid ett fullt utbyggt bostadsområde. Här planerar kommunen för 150-200 bostäder.

Men problem med spillvattensystemet bromsar projektet. Det handlar om den så kallade ”saftaledningen”, en spillvattenledning som transporterar bort spillvatten från Teckomatorp och Billeberga vidare till Lundåkraverket i Landskrona. ”Saftaledningen” har för liten kapacitet i dagsläget, konstaterar NSVA.

– Frågan uppstod för att vi i våras fick in ett par stora detaljplaner från kommunen, där man har stora utbyggnadsplaner i Teckomatorp. Då måste vi se över kapaciteten i ledningsnätet, vilket vi alltid gör när vi får in stora detaljplaner. Finns det möjlighet att ansluta så här många fler fastigheter till det kommunala nätet? Då ville vi göra fler undersökningar på ledningsnätet och såg att det fanns brister i kapaciteten, säger Sofie Svedström, gruppchef Utredning, avdelning Ledningsnät och projekt på NSVA.

NSVA har sedan dess gjort en del åtgärder, men problemen är inte lösta. Nyligen har NSVA gjort en flödesmätning, slutrapporten därifrån ska vara klar under hösten. Där konstateras bland annat att det läcker in tillskottsvatten, alltså regn- och dräneringsvatten, in i spillvattennätet från otäta ledningar, vilket gör att det blir för mycket vatten, berättar Sofie Svedström.

– Slutrapporteringen från flödesmätningen kommer delvis att ge oss spelregler för hur vi ska gå vidare med det. Det är lite olika angreppssätt, om vi ska gå på respektive fastighetsägare och kontrollera stuprör och hängrännor, brunnar inne på tomtmark, husgrunddränering som kan spöka eller om det är i gator och våra ledningar som det stora bekymret ligger, säger Andreas Bengtsson, VA-ingenjör.

– Innan vi vet vilka områden det gäller, så vet vi inte hur lång tid det kommer ta heller.

Det oönskade tillskottsvattnet är ett problem även om Svalövs kommun inte hade velat bygga ut i Teckomatorp.

– Idag så pumpar vi tillskottsvatten vidare, vilket är helt onödigt. Att vi pumpar regnvatten till reningsverket, det är inte det vi ska göra. Det ska bara vara spillvatten som kommer till reningsverket. Eftersom man nu vill ansluta fler så måste vi frigöra kapacitet i ledningsnätet och då blir det ett problem som vi verkligen måste åtgärda. Vi tittar på de här problemen i alla kommuner, det är inget som är unikt för Svalöv, säger Sofie Svedström.

Politikern Lennart Pettersson (C) har ifrågasatt varför kommunen och NSVA inte flaggat för problemen med ”saftaledningen” tidigare (se artikel intill).

– Det är en rimlig undran om man uppfattat det så. Det får vi ta till oss och försöka göra det bättre i framtiden i så fall, säger Andreas Bengtsson.

Sofie Svedström håller med, men lyfter också fram att det var ganska stora detaljplaner som kom ganska snabbt till NSVA.

Är ”saftaledningen” för liten med tanke kommunens planer på utbyggnad, även om det inte hade varit något problem med inläckage av tillskottsvatten?

– Om vi kan få bort merparten av allt tillskottsvatten och piggningen av ledningen faller väl ut, så tror vi inte att saftaledningen är för liten, skriver Sofie Svedström i ett mejlsvar.

Piggning innebär mekanisk rörensning, man drar eller spolar ett föremål (mjuk boll eller konliknande föremål med piggar på) genom ledningen för att få bort beläggningar.

Frågan hänger alltså i luften när ”saftaledningens” kapacitetsbrist är löst och när det kan bli fritt fram för en utbyggnad av Granboområdet.

– Vi kan idag bygga ut mindre delar i samråd med NSVA, men vi har svårt att gå fram med ett sådant område som ska medge så många bostäder, eftersom vi måste vara trygga i hur vi löser spillvattnet. På det viset så innebär det för stunden en risk för begränsning i utbyggnad, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i Svalövs kommun.

Spillvatten

Spillvatten från hushåll kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt. Industrispillvatten kan vara nästan vad som helst beroende på vilken industri som vattnet kommer från. Källa: NSVA

Publicerad 12 September 2019 09:25