”Trots att risken att utsättas för brott är låg i vår kommun så är det viktigt att känna av vad medborgarna upplever”, säger kommunpolis Björn Johnsson om trygghetsmätningen för 2019 i Svalövs kommun.

”Trots att risken att utsättas för brott är låg i vår kommun så är det viktigt att känna av vad medborgarna upplever”, säger kommunpolis Björn Johnsson om trygghetsmätningen för 2019 i Svalövs kommun. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Trafiken fortsätter vara största problemet

Det säger Polisens trygghetsmätning 2019 i Svalöv

SVALÖV. Något fler kommuninvånare känner sig otrygga jämfört med förra året. Största orosmomenten är trafikrelaterade. Det visar Polisens trygghetsmätning 2019 för Svalövs kommun.

Av
Jonas Lundin

Den skickades ut till 300 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 16 till 85 år i varje tätort i Svalövs kommun, under perioden den 15 augusti till den 7 oktober.

Trygghetsmätningarna sammanfattas i ett så kallat problemindex, där alla enkätens frågor väger lika tungt, oavsett om det handlar om nedskräpning eller om man känner sig otrygg utomhus sent på kvällen.

Sammantaget för hela Svalövs kommun så har den upplevda tryggheten minskat något sedan 2018, men är ändå bättre än åren 2016 och 2017.

Det är i Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp som den upplevda tryggheten minskat, medan man i Billeberga och Tågarp känner sig tryggare. I Svalövs tätort är resultatet i stort sett oförändrat jämfört med förra året.

– I alla kommunens tätorter visar enkäten, precis som tidigare år, att de största upplevda problemen är olika former av trafikrelaterade problem. Till exempel gäller det bilar som kör för fort, att det buskörs med mopeder och att trafikregler inte respekteras. När det gäller oron för inbrott så ligger den på samma nivå som vid 2018 års mätning, även om den sjunkit sedan 2016 och 2017, säger Björn Johnsson, kommunpolis i ett pressmeddelande.

I Röstånga oroar sig medborgarna för bostäder som tillhåll, medan invånarna i Billeberga är mer oroliga över höga hastigheter i trafiken, liksom för skadegörelse och nedskräpning. Även i Teckomatorp så sticker nedskräpning och skadegörelse ut i undersökningen. I Kågeröd är man mer oroad över trafiken, och här har man också lågt förtroende för polisen. Det är i Tågarp som invånarna upplever den högsta tryggheten i kommunen, enligt enkäten, detta trots att invånarna visar lågt förtroende för polisen.

– Trots att risken att utsättas för brott är låg i vår kommun så är det viktigt att känna av vad medborgarna upplever. Därför är trygghetsmätningen viktig, då resultatet ger oss ett underlag att arbeta vidare med. Bland annat kommer den att användas i arbetet med kommande överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis samt polisens medborgarlöfte, säger Björn Johnsson.

Om trygghetsmätningen

Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkreta trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens lokala insatser.

Enkäten behandlar totalt 32 olika områden där undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Varje tätort och kommunen som helhet får sedan ett så kallat ”problemindex”.

Det är först 2018 som undersökningen också genomfördes för respektive tätort. Tidigare har den bara gjorts kommunövergripande.

(Årets siffra först, fjolårets siffra inom parentes)

Billeberga: 1,81 (2,0)

Kågeröd: 2,06 (1,56)

Röstånga: 2,21 (1,87)

Svalöv (tätort): 2,12 (2,03)

Teckomatorp: 2,43 (2,0)

Tågarp: 1,56 (1,81)

Svalövs kommun: 2,06 (1,87)

Publicerad 14 November 2019 11:51