Håll koll på de nya lagarna

Från och med idag gäller detta

Av
lokaltidningen.se

SKÅNE/SVERIGE. Från och med idag får vi en rad nya lagar att förhålla oss till. Den 1 juli 2011 träder bland annat en ny fastighetsmäklarlag i kraft, en ny skollag, en ny varumärkeslag, ändringar i vapenlagen, samt införs det ett lokförarkörkort.

Ny fastighetsmäklarlag
Reglerna för fastighetsmäklarens roll som opartisk blir tydligare. Mäklaren ska inom ramen för god fastighetsmäklarsed särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.
Mäklaren får inte heller köpa en fastighet som denne har haft i uppdrag att förmedla och inte heller förmedla en fastighet till eller från någon närstående, till exempel en släkting.

Med den nya lagen blir mäklaren skyldig att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget och upprätta en förteckning över inkomna bud. Dokumentationen ska överlämnas till både säljare och köpare. Dessutom införs en ny påföljd, erinran.

Mäklaren får även något ökade möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än fastighetsförmedling.

Lokförarkörkort och lärarlegitimation införs
Nu skärps kraven på utbildning samt fysisk och psykisk lämplighet för lokförare. Om kraven uppfylls kan föraren få ett förarbevis som är giltigt i hela EU.
Det införs även en legitimation för lärare och förskolelärare som en del i den nya skollagen.

Höjt studiemedel
Studiemedlet höjs med 498 kronor i månaden till 9 400 kronor i månaden för heltidsstuderande.

Förbud mot fosfater i maskindiskmedel
Regeringen beslutade i december 2007 att förbjuda användningen av fosfater i
tvättmedel för enskilt bruk. Nu omfattar förbudet även maskindiskmedel för enskilt
bruk. Det kommer dock att vara möjligt att under en övergångsperiod på sex månader fortsätta att sälja fosfatinnehållande diskmedel som tillverkats före den 1 juli 2011.
 
Bättre möjlighet till skuldsanering
Möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare utvidgas. Även om näringsidkaren bedriver en verksamhet av större omfattning ska han eller hon inte hindras från att få skuldsanering. Skuldernas ålder ska inte heller i lika stor utsträckning som tidigare avgöra om det är skäligt att bevilja skuldsanering.

Ny varumärkeslag 
Den nya lagen innebär bland annat att reglerna för hur det går till att ansöka om registrering av varumärken förenklas. Det blir också enklare att häva varumärkesregistreringar när innehavaren inte längre har något intresse av varumärket. Den som vill kan nu vända sig direkt till Patent- och registreringsverket i stället för till domstol.

Ändringar i vapenlagen
Det införs nu krav på märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition. Hittills har det saknats regler om märkning av sådana föremål. Varorna ska märkas redan vid tillverkningen.

Även skjutvapen och vapendelar som förs in till Sverige ska förses med märkning. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas. Detsamma gäller den som förfalskar, utplånar, avlägsnar eller ändrar angiven märkning.

Skärpt straff för köp av sexuella tjänster
Den 1 juli höjs straffmaximum för köp av sexuella tjänster från fängelse i sex
månader till fängelse i ett år.

Fler nya lagar
Idag införs även ändrade regler om utländsk näringsverksamhet i Sverige och kraven på att ta miljöhänsyn vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster skärps.

Publicerad 01 July 2011 11:00