Dzeneta Sadikovic.

Dzeneta Sadikovic.

Skolan i fokus för förstagångsväljare

För en grupp blir valdagen den 14 september lite extra speciell – nämligen förstagångsväljarna. Lokaltidningen besökte Allvar Gullstrandgymnasiet för att låta några förstagångsväljare ställa sina egna frågor till Landskronas politiker*.

Av
Per Eeg-Olofsson

Tester och prov i skolan är utformade för bara en slags tänkande. Hur tycker ni att vi ska göra för att få mer rättvisa prov i skolan?

MILJÖPARTIET: Tester och prov ska inte bara vara skriftliga. Bedömning ska göras vid varje lektionstillfälle. Elev och lärare måste få mer tid för varandra, då hinner läraren se varje individ som den är. Så låt eleverna få tillbaka sina lärare!
SVERIGEDEMOKRATERNA: Som lärare eller pedagog så måste man bedriva en varierad undervisning som så många som möjligt kan tillgodogöra sig. Naturligtvis så måste även tester och prov varieras så att alla får en ärlig chans. Många prov har redan idag en muntlig och en skriftlig del, en del tester är av mer praktisk karaktär medan andra är mer teoretiska. Men det är viktigt att alla kan utvecklas utifrån sin förmåga och att test och prov också återspeglar detta.
VÄNSTERPARTIET: Vänsterpartiet är emot den typ av betyg som finns idag, där elever rangordnas. Det här innebär också att de prov som görs idag, bör slopas. Istället vill vi ha omdömen i skolan där lärarna bedömer elevernas förmåga att inhämta kunskaper och läsa vidare utifrån ett mycket bredare perspektiv. Mer rättvisa i skolan får man också genom att bereda tid för eget arbete med lärarstöd i skolan (viktigt för folk som inte kan göra sina läxor i lugn och ro hemma) och genom att avskaffa alla smygavgifter som skolan ibland tar ut, t.ex. för skolresor eller utflykter.
CENTERPARTIET: När det gäller nationella prov så vill vi dels digitalisera proven, men även ha examinatorer som är fristående för eleverna. Det vill vi för att ni elever ska få mer likvärdiga och rättvisa bedömningar. På gymnasiet vill vi dessutom införa en studentexamen med examensprov.
FOLKPARTIET: Om det finns en sådan allmän uppfattning är det allvarligt, en bra dialog mellan elever och lärare tror vi är bästa lösningen. Utformningen av prov är ingen politisk fråga.
MODERATERNA: Vi tror att olika typer av prov måste varvas för att testa olika kompetenser. Därför är det viktigt att lärarna håller hög standard så att de kan ta tillvara alla elever. Dessutom skulle vi vilja se att nationella proven rättas centralt, så att bedömningen av proven blir mer rättvis.
SOCIALDEMOKRATERNA: Tester, prov och deras utformning är inget som politiken kan eller ska styra direkt i. Det är upp till lärarna att utforma. Men professionella lärare måste självklart spegla hela kunskapsbilden. Samtidigt speglas tydligt de signaler som politiken sänder om hur skolan ska arbeta. Därför har åtta år med Jan Björklund drivit tillbaka diskussionen om t.ex. provens utformning till där den kanske var för 20 år sen.

Benjamin Music: ?Hur kommer det sig att 95:orna har fått bli försökskaniner för det nya betygssystem­et? Jag har märkt på många lärare att de inte riktigt förstått de nya betygskriterierna och det påverkar våra betyg.

MILJÖPARTIET: Tyvärr är det så och det blir så när allt ska gå alldeles för fort utan eftertanke. Det nya betygsystemet vilar inte på tillräcklig vetenskaplig grund, utan är en politisk produkt framarbetad av Utbildningsdepartementet. Betyg är en form av bedömning. Men långt ifrån den enda. För att bedömningen ska fungera effektivt behöver den ske kontinuerligt vid varje lektionstillfälle, hela tiden.
SVERIGEDEMOKRATERNA: Att det blivit just ni 95:or som har blivit vad du kallar försökskaniner beror på när regeringen ansett sig ha ett färdigt förslag att presentera. Om lärarna inte förstår sig på de nya betygskriterierna så kan det bero på att alla betygssteg inte ens har några kriterier, vilket vi tyckte att de skulle ha. Det underlättar såklart vid betygsättningen. Det fanns en majoritet i riksdagen för att alla betygsstegen skulle ha kriterier, men Socialdemokraterna valde att inte stödja sitt förslag eftersom de inte ville få igenom det med hjälp av Sverigedemokraterna.
VÄNSTERPARTIET: Ni bör faktiskt fråga folkpartiet och de andra regeringspartierna. Vänsterpartiet anser att den här skolreformen var illa genomtänkt (precis som en del annat i skolvärlden under de senaste åren) och att detta har gått ut över er elever. Lita på att vi tänker jobba för att ändra en del i skolan.
CENTERPARTIET: Vad tråkigt att höra att era betyg påverkats negativt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ni gör en viktig insats. Någon generation är alltid först med att provköra nya betygssystem. Det nya betygssystemet är ju just nytt och det tar tid och krävs kontinuitet för att skapa rutiner och arbetssätt när nya betygssystem införts. I grunden tycker vi i Centerpartiet att det är bra med fler betygssteg än tidigare. Som en insats för att lärarna ska bli tryggare med bland annat betygssystemet vill vi i Centerpartiet öka samverkan mellan lärare och vi vill stärka lärare och rektorers ledarskap genom olika utbildningsinsats­er. Och kom ihåg att den största och viktigaste insatsen för bättre betyg ligger på er elever genom hårt arbete med studierna!
FOLKPARTIET: Det beror helt enkelt på att vi har bytt betygssystem. Någonstans får man dra strecket, nu blev det 2011. Om lärarna uppfattar att de inte har kompetensen att bedöma enligt betygssystemet har de skyldighet att informera sig. Det är ingen politisk fråga.
MODERATERNA: Det är alltid beklagligt när elever hamnar i kläm. Dessvärre var det nödvändigt att göra om betygsystemet så att det speglade kunskaperna på ett bättre sätt. Alltid när förändringar görs riskerar det att bli fel i början. Dessvärre drabbades varje årskull med det gamla systemet av orättvis bedömning.
SOCIALDEMOKRATERNA: Den politiska majoriteten med Jan Björklund (FP) i spetsen har varit besatta av att ändra det mesta i svensk skola. Han har haft väldigt bråttom och de flesta av reformerna har genomförts utan att de utretts och förberetts tillräckligt.

Benjamin Music.

Benjamin Music.

Walina Waly: ?Det har blivit många fler som tigger i Landskrona det senaste året. Vad vill ni göra åt det?

MILJÖPARTIET: Tiggeri är en komplicerad fråga. Det är inte förbjudet att tigga. Dessa personer söker inte heller hjälp hos de sociala myndigheterna här. De bor inte i Landskrona, utan vistas bara här under dagtid. Enligt socialtjänstlagen har alla kommuner det yttersta ansvaret för att personer får den hjälp och stöd som de behöver. Tiggeriet är möjligt genom den fria rörligheten inom EU och beror på en kombination av fattigdom, omfattande diskriminering och bristande framtidsmöjligheter i hemlandet. Miljöpartiet har föreslagit att det ska finnas en statlig ”tak över huvudet” garanti för hela Sverige, som även inkluderar utländska tiggare.
SVERIGEDEMOKRATERNA: Vi har under 1900-talet byggt upp ett av världens mest välfungerande välfärdssamhällen, med rena, städade gator och knappt några tiggare alls. Sverige har ofta lyfts fram som ett föregångsland som många turister väljer att besöka. Det är därför beklagligt, men också orimligt, att Sverige nu ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara. Tiggarna, och andra hemlösa EU-migranter, tar dessutom resurser från välgörenheten i Sverige som annars varit de mest utsatta bland våra egna medborgare till gagn – människor vars liv inte bara präglas av hemlöshet utan också ofta av olika former av missbruk. Är det då inte synd om människor som är tvungna till att tigga för att överleva? Jo, naturligtvis. Sverige har dock ytterst ett ansvar för sina egna medborgare, medan andra länder har ett ansvar för sina. SD vill även införa visumtvång för människor från Rumänien och Bulgarien. Vi kan inte vara en socialbyrå för socialt utsatta människor i hela EU, det går inte, vi kan inte ta det ansvaret. Vi har redan en väldigt omfattande invandringspolitik, vi har redan många som ska komma hit och ta del av den svenska välfärden. Och tack vara EU:s utvidgning kommer fler från utsatta länder som ska ta del av den. Det fungerar inte.
VÄNSTERPARTIET: Vill man göra något mot tiggeri bör man se till att göra det överflödigt att tigga. Det finns många fler fattiga människor i Sverige och EU idag än för ett antal år sedan. Kommunen har ett stort ansvar för att bekämpa hemlöshet, skapa meningsfulla jobb och hjälper personer som behöver stöd, till exempel barnfamiljer. Kommunen bör också ge sitt stöd till de föreningar och organisationer som hjälper tiggare och andra människor.
CENTERPARTIET: Vi känner väldigt starkt med dem som tigger. Tiggeriet är uppmärksammat på EU-nivå. EU är en viktig aktör i denna fråga och har sin del av ansvaret, bland annat har pengar avsatts för att stötta ekonomier i länderna som många tiggare kommer ifrån. Ingen vill väl egentligen varken tigga eller se ett samhälle med tiggare. Att av olika skäl tigga är inte värdigt, och människor ska inte behöva tvingas till sådana drastiska situationer, vi lever trots allt på 2010-talet. Vi kan skicka människor till månen men samtidigt har vi människor runt knuten som tigger på gatorna, visst är det märkligt. Många av de människor som i dag tigger står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill sänka trösklarna för att människor som står utanför ska komma in på arbetsmarknaden. Att ha ett jobb ökar tryggheten och stärker självkänslan. Vi vill inte förbjuda tiggeri eftersom det inte är en lösning på problemet. Man kan inte utrota fattigdom med förbud. När det gäller tiggeri som är kopplat till organiserad brottslighet är det en polisiär fråga som kräver polisiärt arbete.
FOLKPARTIET: Det handlar om att i det korta perspektivet ta hand om människorna som kommer hit och i det längre perspektivet ställa hårda krav på de länder som inte tar sitt sociala ansvar för sin befolkning i hemlandet.
MODERATERNA: Detta är en internationell fråga där Sverige måste arbeta för att tiggarnas hemländer tar ansvar för sina medborgare. Många talar om att förbjuda tiggeri, men dessvärre skulle det bara leda till att redan svårt utsatta människor blir ännu mer utsatta. Det vill inte Moderaterna.
SOCIALDEMOKRATERNA: Att tiggeriet ökat är en skam för Sverige. Det är ett bevis på att fattigdomen och klyftorna växt. Därför är jobben vår viktigaste fråga. Alla människor ska kunna försörja sig själva genom arbete. Vi kommer bland annat att satsa på ett kommunalt kunskapslyft, anställa fler i välfärden, höja ersättningsnivåerna i de statliga försäkringssystemen och arbeta för att företag växer och etableras i Landskrona.

Walina Waly.

Walina Waly.

Om frågeenkäten

Lokaltidningen ?har skickat vidare förstagångsväljarnas frågor till de politiska partier som idag finns representerade i Landskronas kommunfullmäktige. Frågan har gått till det första namnet på partiets namnlista för kandidater till fullmäktige. Vederbörande har ombetts att antingen själv svara på frågorna eller vidareförmedla dem någon annan i den lokala partiorganisationen.

Publicerad 01 September 2014 17:17